آموزش منبت | آموزش منبت کاری

منبت کاری یکی از سرگرم کننده ترین و جذاب ترین هنرهای چوبی است . منبت در فارسی به معنای کنده کاری روی چوب است. در آموزش منبت با توجه به اینکه با متریالی روبروهستیم که غیر قابل برگشت و طبیعی است،نیاز به دانش ومطالعه وآموزش صحیح و اصولی می باشیم،لذا درشیوه آموزشی که نام آن را آموزش منبت کاری منبت نوین گذاشتم سعی بر این دارم تا از پایه ذهن ودید هنرآموز را قوی ودقیق کنم، اصول اساسی این سبک آموزشی بر سه اصل استوار است: 1_طراحی 2-حجم شناسی 3_تکنیک

 • آموزش منبت کاری (منبت نوین)

  در شیوه جدید آموزش منبت که نام آن را منبت نوین نهاده ام برسه اصل اساسی متمرکز است. 1_طراحی 2_حجم شناسی 3_تکنیک

  1_طراحی:رعایت اصول طراحی،ترکیب بندی ورعایت تناسبات درجریان منبت کاری نقش بسیارمهمی ایفا می کند چرا که رعایت این موارد تفاوت و کیفیت اثر هنری را مشخص می کند.

  2_حجم شناسی:شناخت حجم و ایجاد برجستگی ها وفرو رفتگی ها وایجاد پرسپکتیو(عمق نمایی)نقش بسزایی درهنر منبت ایفا می کند لذا در آموزش منبت کاری توجه به این موارد بسیار مهم می باشد.

  3_تکنیک:شناخت ابزارونحوه استفاده ازآن وحتی شناخت خصوصیات چوب های که در هنر منبت استفاده می شوند از اصول مهمی هستند که لازم است در حین آموزش منبت با دقت به آن پرداخته شود .

  البته شایان ذکراست، آموزش منبت کاری ،دانش ومطالعه دقیق وگسترده دردنیای بی انتهای هنروچوب و منبت وداشتن حوصله وسلیقه وعشق به این هنرزیبا،جذاب وسرگرم کننده می تواند منجربه خلق آثار بسیار ارزشمند و نفیسی شود .