آموزش منبت نوین

آموزش منبت کاری به شیوه منبت نوین آموزشی اصولی و پایه ای می باشد،که از ابتدا ذهن،دیدو دست هنرجو راقوی و دقیق می کند، چرا که بر سه اصل طراحی،حجم شناسی و تکنیک استوار است، که هر کدام از این سه اصل به طور همزمان در جریان آموزش منبت ارائه می شود و به دنبال آن شاهد پیشرفت سریعترو دقیقتردر امر آموزش هستیم.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :